• Χαρισματικά-ταλαντούχα άτομα


Παρακαλώ επισκεφτείτε τη νέα ιστοσελίδα: www.psycho-logos.net   

Eντοπισμός και υποστήριξη για άτομα με υψηλή ευφυία, 
δημιουργικότητα και ταλέντα

Το να είναι χαρισματικός ή ταλαντούχος κάποιος σημαίνει ότι έχει αυξημένες δυνατότητες ή ικανότητες σε κάποιον τομέα δραστηριοτήτων, σε σύγκριση με τον μέσο όρο της ηλικίας του. Αυτή η ιδιαιτερότητα όμως μπορεί να επιφέρει δυσκολίες στη συμπεριφορά, την κοινωνική, τη σχολική αλλά και την οικογενειακή ζωή. Τι μπορεί να γίνει πέρα από τις γνωστές δοκιμασίες (τεστ) αξιολόγησης της νοημοσύνης;
Με εξειδικευμένη μεθοδολογία γίνεται εντοπισμός των κλίσεων αλλά και των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αυξημένη ευφυία, δημιουργικότητα ή εξαιρετικά υψηλές επιδόσεις. Επίσης, παρέχεται εκπαιδευτική και συναισθηματική υποστήριξη. Πιο συγκεκριμένα προσφέρονται οι εξής υπηρεσίες:
  • Αξιολόγηση ιστορικού του ατόμου, για να αξιολογηθεί όλη η πορεία και εξέλιξη των ικανοτήτων του με διεξαγωγή βιογραφικής συνέντευξης.
  • Συνέντευξη με γονείς του παιδιού, ερωτηματολόγιο για εκπαιδευτικούς.
  • Διεξαγωγή ασκήσεων για τον εντοπισμό της δημιουργικής τάσης του ατόμου.
  • Δραστηριότητες για διερεύνηση κλίσεων στα ακόλουθα πεδία: γλώσσα, μαθηματικά, μουσική, κινητικές δεξιότητες, εικαστικά, ηγετικότητα, συναισθηματική νοημοσύνη, κτλ.
  • Επαγγελματικός προσανατολισμός και συμβουλευτική υποστήριξη.
  • Κατάρτιση λεπτομερούς έκθεσης που περιγράφει ολιστικά το προφίλ του ατόμου: 
       α) προσωπικότητα, 
       β) μαθησιακές ικανότητες (μάθηση, δημιουργικότητα), 
       γ) κοινωνικές-συναισθηματικές δυσκολίες, 
       δ) δυνατότητες για το μέλλον.